OBISK MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR V STRAŽI: TLA SO ŠE VEDNO ONESNAŽENA

January 09, 2019

Minister za okolje in prostor g. Jure Leben je obiskal Občino Straža, kjer je občane in člane civilne inicitive seznanil z rezultati meritev onesnaženosti tal in vode ter z nadaljnjimi postopki sanacije pogorišča družbe Ekosistemi. Napovedal je, da bo območje sanirano do letošnjega poletja. Denar za te potrebe je rezerviran. 

ODGOVOR POSLANSKE SKUPINE LISTE MARJANA ŠARCA NA ODPRTO PISMO

September 16, 2018

Poslanska skupina DZ liste Marjana Šarca odgovarja na odprto pismo Civilne iniciative v zadevi EKOSISTEMI.

 

Danih obljub se veselimo in pozdravljamo pripravljenost poslanske skupine in ministra MOP za aktivnejši pristop k sanaciji pogorišča. Občane Občine Straža bomo v nadaljevanju ciklično obveščali o realizaciji danih zagotovil ministra MOP g. Leben Jureta.

APEL PREDSEDNIKU VLADE ZA SISTEMSKO REŠITEV PROBLEMA ODPADKOV NA POGORIŠČU EKOSISTEMOV - ODPRTO PISMO

September 01, 2018

Varuhinja človekovih pravic dokončno meni, da je pri obravnavanju problema odpadkov v obratu Ekosistemi d.o.o. v Zalogu prišlo do kršitve ustavne pravica do zdravega življenjskega okolja. V sredo 5. septembra bo pred matičnim telesom DZ RS potekala predstavitev kandidata za novega ministra za okolje in prostor. Civilna iniciativa v odprtem pismu izraža pričakovanje, da se bo kandidat seznanili z obstoječo situacijo na katero opozarja ombudsmaninja in v razpravi predstavil napoved sistemskih ukrepov za učinkovito delo ministrstva za okolje in prostor in njegovih organov v sestavi v cilju ščitenja neodtuljivih ustavnih pravic. Predsednika Vlade se poziva k povratnemu informiranju o predvidenih rešitvah pereče okoljske problematike v obratu Ekosistemi.

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC UGOTAVLJA KRŠITEV USTAVNE PRAVICE DO ZDRAVEGA ŽIVLJENSKEGA OKOLJA

August 27, 2018

Glede zaskrbljujočega ekološkega stanja po požaru v obratu za obdelavo odpadkov Ekosistemi d.o.o. v Zalogu smo prejeli dokončno pisno mnenje Varuha človekovih pravic. Kršena nam je ustavna pravica do zdravega življenskega okolje. Ukrepi Ministrstva za okolje in prostor in njegovih organov v sestavi niso dovolj hitri, niso proaktivni in posledično zato neučinkoviti. Stanje na pogorišču po več kot enem letu od požara je skoraj nespremenjeno.

POROČILO O PREISKAVI VOD, VEZANO NA IZREDNI DOGODEK "EKOSISTEMI"

July 07, 2018

Dne 4. julija 2018 smo prejeli od Občine Straža v vednost poročilo o preiskavi vod, vezano na izredni dogodek "Ekosistemi". Analizo vzorcev vod na iztoku pod progo in vzorec vod iz vodnjaka ob reki Krki je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Rezultati kažejo na izboljšanje stanja vode glede na primerjalne vzorce vzete po požaru v letu 2017. Iz analize žal ni razbrati obremenjenost tal na zemljišču, kamor je iztekala odpadna voda, kakor tudi ne, za kaj je še primerno (varno) uporabljati vodo (podtalnico) iz vodnjaka. Iz poročanja spletnega portala "Moja-Dolenjska.si" z dne 8. julija 2018, ki se tudi sklicuje na analize Nacionalnega labaratorija za zadravje pa izhaja, da posledice požara v Ekosistemih le niso tako nedolžne. Nacionalni inštitut je preveril vzorce kopalnih vod na reki Krki. "Za vse vzorce so ugotovili primernost kopalnih voda, razen za vodo na odvzemnem mestu Brod v Novem mestu. Prvi vzorec na tem mestu, odvzet 19. junija, je pokazal neustrezen mikrobiološki rezultat, zato so odvzem 21. junija 2018 ponovili. Rezultati so obakrat pokazali slabo kakovost. Gre za območje, ki je pod Zalogom, kjer je bil julija lani požar v Ekosistemih in očitno je, da se nevarne snovi še vedno izcejajo v reko Krko. Analiza je pokazala, da Krka v tem delu mikrobiološko ni sprejemljiva."

PODJETJE CEP D.O.O. KRŠILO DOLOČBE OPPN STRAŽA GLEDE PREPOVEDI OBDELAVE ODPADKOV

June 25, 2018

Dne 22. junija 2018 smo prejeli odgovor okoljske inšpekcije, da so 13. junija opravili ogled območja skladišča odpadkov podjetja CEP d.o.o. v Zalogu, pri čemer niso ugotovili morebitnih dodatnih količin odpadkov glede na predhodno stanje. Tem ugotovitvam v Civilni iniciativi ne oporekamo, ker so bili nevarni odpadki po podatkih raziskovalnega novinarja časnika DELO pred tem že odpeljani drugam. Dne 25. junija 2018 je DELO objavilo članek z naslovom: "Skrivna popotovanja celjskih odpadkov". Iz vsebine izhaja, da je "CEP nevarni odpad 24. maja odpeljal na svoje parcele v Zalogu v Straži pri Novem mestu pri podjetju Ekosistemi, ki so lani pogoreli. A ker tam CEP nima dovoljenja za skladiščenje nevarnih odpadkov, je 7. junija odpadke prepeljal v začasno skladišče nevarnih odpadkov podjetja Saubermacher v Kidričevem."

 

Videti je, da je podjetje CEP kršilo prepoved obdelave odpadkov na območju gospodarske cone Zalog, ki je bila uveljavljena 7. aprila 2018 z občinskim odlokom o spremembi OPPN. Ker ni nobenega zagotovila, da do podobnega ne pride v prihodnje, smo občinskim svetnikom Občine Straža predlagali sprejem sklepa, s katerim se zagotovi redni občinski monitoring (enkrat tedensko) območja nekdanje opekarne Zalog  v cilju, da se prepozna morebitna nedovoljena dejavnost v zvezi s prepovedano obdelavo odpadkov na tem območju in ustrezno ukrepa. Zaprosili pa smo tudi okoljsko inšpekcijo za povratno informacijo o izvedenih inšpekcijskih ukrepih.

ALI JE PODJETJE CEP D.O.O. RES ODLOŽILO NEVARNE ODPADKE NA NASLOVU NEKDANJE OPEKARNE ZALOG?

June 19, 2018

Dne 14. junija 2018 je bil v časopisu Delo objavljen članek z naslovom "Celjska zemlja v šaleških jezerih" iz katerega izhaja, da je podjetje CEP iz Celja pripeljalo 50 kubičnih metrov nevarnih odpadkov v Stražo pri Novem mestu. Konkretno je šlo za zastrupljeno zemljo s težkimi kovinami. Iz evidenčnega lista prevoza odpadka naj bi izhajalo, da je nevaren odpadek dostavljen na naslov Zalog 21. Dne 20. junija 2018 pa je Mednarodni okoljski center "Alpe Adria Green" objavil vsebino z naslovom "Celjski odpadki dokazano v velenjski pregradi". Iz nje izhaja, da naj bi navedeno nevarno zastrupljeno zemljo prevzelo podjetje Saubermacher iz Kidričevega. 

Civilna iniciativa izraža zaskrbljenost in ogorčenost, če je podjetje CEP res samovoljno odložilo nevarne odpadke na območju bivše opekarne Zalog in to kljub temu, da je bilo s spremembo OPPN obdelava odpadkov na tem območju od dne 7. aprila 2018 dalje prepovedana. Županu Občine Straža in občinskim svetnikom smo dne 18. junija 2018 pisno predlagali, da se o tej problematiki opravi resna razprava na naslednji seji občinskega sveta. Obvestili pa smo tudi okoljsko inšpekcijo in zahtevali vpogled v določeno dokumentacijo. Zaskrbljene občane bomo po opravljenih preveritvah obvestili z ugotovitvami.

CIVILNA INICIATIVA SE NE STRINJA Z OČITKI PODJETJA CEP D.O.O.

May 31, 2018

Civilna iniciativa (CI) je bila dne 16. 4. 2018 na problemskem sestanku z županom Občine Straža med drugim seznanjena, da je Občina prejela pismo podjetja CEP d. o. o. iz Celja, ki se nanaša na aktualno situacijo obdelave odpadkov v Zalogu. Po izjavi župana, se v pismu omenja tudi delovanje CI. CI je zato od župana zahtevala navedeno pismo v okviru pravice dostopa do informacij javnega značaja in ga dne 10. 5. 2018 prejela. Začuda, v pismu (kliknite tu) ni najti nikakršnih omemb delovanja CICEP d. o. o. v pismu očita Občini Straža številne nepravilnosti in celo nezakonitost sprejetja odloka o spremembi in dopolnitvi OPPN ter napoveduje določene pravne postopke. CI je sicer glede navedb v pismu mnenja, da so zapisani očitki zoper Občino nerealni in močno pretirani.

RAZMIŠLJANJE STAROSTE CI​VILNEGA GIBANJA G. FRANCA PLUTA 9 MESECEV PO POŽARU

April 25, 2018

Kadar lokalna oz. državna oblast opravlja svoje poslanstvo odgovorno in pošteno, civilne iniciative ali druge oblike boja državljanov zoper krivice niso potrebne. V nasprotnem primeru pa smo ljudje odvisni sami od sebe, da si izborimo normalno zdravo življenjsko okolje. Prav je, da ljudje izvedo, kdo in kako je v njihovem imenu odločal o tem, da smo dobili „Ekosisteme“. ..........

EVROPSKA KOMISIJA ODGOVARJA

April 20, 2018

Dne 18. 4. 2018 smo prejeli  odgovor Evropske komisije EU na podano pritožbo zoper Republiko Slovenijo. Regionalno društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica (RDEG) je vrsto let argumentirano opozarjalo pristojne oblastne organe (lokalne in državne) brez opaznega učinka na kršitve predpisov pri obdelavi odpadkov v obratu Ekosistemi d.o.o. v Zalogu. Očitno je bilo, da se gospodarska dejavnost ni opravljala skladno s cilji evropske Direktive 2008/98 EU o odpadkih, t.j. brez negativnega vpliva na okolje in zdravje ljudi.........

PREDLOGI ZA OMILITEV ALARMANTNE SITUACIJE ODLOŽENIH ODPADKOV

April 16, 2018

Civilna iniciativa (CI) je  dne 16. 4. 2018 na problemskem sestanku z županom Občine Straža, predstavnico Občinskega sveta in direktorjem javnega podjetja CEROD izpostavila glede varovanja zdravja ljudi in okolja odgovornost Ministrstva za okolje in prostor (MOP) na državni ravni in odgovornost Občine na lokalni ravni, ki izhajata iz njihovih pravno določenih pristojnosti. V zvezi s temi nalogami ima MOP in Občina pravno podlago in zaveze za ukrepanja. CI meni, da bi tako MOP kot Občina morali glede na alarmantno situacijo preveriti, ali so res vsa tista odlagališča v Sloveniji, ki imajo dovoljenje za sprejem specifičnih odpadkov iz obrata Ekosistemi d.o.o., zavrnila sprejem teh odpadkov. Če so odlagališča trenutno res preobremenjena zaradi dinamike sprejemov odpadkov, je potrebno pridobiti informacije, kdaj jih bodo lahko sprejeli, v vmesnem času pa je zaradi nevarnosti okoljske škode nujno preprečiti izpiranje odpadkov iz obrata Ekosistemi. Izhajajoč iz pristojnosti MOP, da „zagotavlja zdravo življenjsko okolje“, je ob vestnem delu zavezano odrediti izvajanje preprečevalnih ukrepov. Predlog Inšpekcije RS za okolje za ta ukrep že obstaja.

CI poziva ministrico ga. Ireno Majcen in župana g. Dušana Krštinca k realizaciji navedenih predlogov.

Na sestanku je župan med drugim navedel tudi prejeto pismo podjetja CEP d.o.o. iz Celja, ki je tudi lastnik nepremičnin na območju obrata Ekosistemi d.o.o. v Zalogu. Vsebina pisma se nanaša na aktualno problematiko, omenja pa tudi delovanje CI. CI omenjenega pisma ni prejela, zato ga bo od župana zahtevala v okviru dostopa do informacij javnega značaja in se po potrebi opredelila do vsebine le-tega in do uporabe morebitnih pravnih sredstev.

ODZIV CIVILNE INICIATIVE NA FB ZAPIS OBČINE STRAŽA

April 08, 2018

Občina Straža je dne 28. 3. 2018 na svoji FB strani objavila presenetljivo grobe vrednostne sodbe zoper delo Civilne iniciative (CI) zaradi zastavljenega pisnega vprašanja županu. Člani CI smo v nedeljo 8. 4. 2018 na skupnem sestanku kritično pregledali vso arhivirano pisno korespondenco. Prepričali smo se, da ni bil izdelan noben dokument CI, katero vsebino bi bilo mogoče razumeti in označiti za sramotno, ponižujočo ali žaljivo do kogarkoli. Zapisane  očitke na občinski FB strani zato argumentirano zavračamo kot neutemeljene. Razumemo jih kot  nedopusten pritisk na naše pošteno volontersko delo in podcenjevanje vseh tistih 5000 ljudi, ki so prispevali svoj podpis v množični peticiji. Od Župana Občine Straža pričakujemo opravičilo.

Na zavajajoči očitek župana iz iste FB objave glede "skupnega odprtega pisma" pa je odgovor najti v naši izjavi za javnost z dne 20. 2. 2018, ki še vedno drži. 

Na sestanku CI v nedeljo 8. 4. 2018 smo se tudi seznanili s potekom sestanka v komisijski sestavi župana, predstavnice občinskega sveta in zastopnika CI pri direktorju ARSO v Ljubljani. Sestanek pričakovano ni prinesel rešitve glede odstranitve obstoječih odpadkov iz obrata Ekosistemi d.o.o.. CI bo zato ponudila konkretne predloge rešitev na sestanku, ki ga bomo sklicali za ponedeljek 16. 4. 2018 ob 19:00 uri, na katerega bo v okviru utečenega skupnega sodelovanja z Občino vabljen tudi župan.

ŠOKANTNO

April 02, 2018

Inšpektorat za javni sektor je na podlagi naših številčnih pobud opravil notranji upravni nadzor nad delom uradnih oseb v upravnih zadevah družbe Ekosistemi d.o.o.. O ugotovitvah je izdal zapisnik o inšpekcijskem nadzoru, nas pa obvestil s povzetkom ugotovitev (za dokument kliknite tukaj). In ugotovitve?

 

Ugotovitve so nas šokirale. Nismo si predstavljali, da si nekateri uradniki v današnjem času lahko počutijo tako nedotakljive, da si drznejo odločati po prosti presoji ali bodo pri opravljanju svojega dela upoštevali nekatere predpise ali pa jih ne bodo. Drznejo si odločati, ali bodo uradno dejanje opravili v predpisanem roku, ali pa rokov enostavno ne bodo upoštevali. Lahko le upamo, da ta ugotovljena negativna praksa ni splošno razširjena tudi v drugih podobnih upravnih zadevah v Sloveniji.   

 

Še več. Na podlagi povzetka ugotovitev inšpektorice lahko tudi sklepamo, da je bila verjetno "preuranjena" odločitev novomeškega tožilstva (sklep št. Kt 571/13 - RBT/jh z dne 27. 5. 2014) o zavrženju obsežne kazenske ovadbe Regijskega  društva ekološkega gibanja Ivančna gorica, ki jo je ta nevladna organizacija podala dne 25. 4. 2013 zaradi suma nepravilnosti inšpekcijskega ukrepanja pri obravnavanju nepravilnosti v obratu za obdelavo odpadkov Ekosistemi d.o.o..

 

V Civilni iniciativi pozivamo vse pristojne inštitucije k ureditvi razmer.

SPOROČILO ZA JAVNOST PO IZREDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

March 26, 2018

Veseli smo, da so občinski svetniki na podlagi naše zahteve iz peticije sprejeli spremembo OPPN. Vendar, problem obstoječih odpadkov po požaru s tem še ni rešen. V civilni iniciativi neomajno nasprotujemo predlogu, da bi Ekosistemi v Zalog dodatno dovozili nove odpadke, katere bi potem v obratu zmešali z obstoječimi odpadki in to ........

IZJAVA IN VPRAŠANJA CIVILNE INICIATIVE PRED IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

March 24, 2018

Ob sklicani izredni seji Občinskega sveta Občine Straža za ponedeljek 26. 3. 2018 v zvezi sanacije pogorišča v obratu Ekosistemi d.o.o. podajamo komunike, ki vključuje tudi vprašanja županu in predstavnikom državnih organov, ki bodo prisotni na seji.

ZAKAJ SE OB NEPOSREDNI NEVARNOSTI OKOLJSKE ŠKODE NE IZVAJAJO PREPREČEVALNI UKREPI?

March 20, 2018

V okviru zahtevka za dostop do informacij javnega značaja smo dne 20.3.2018 prišli do dokumenta okoljskega inšpektorja, datiranega z dne 23.11.2017 (kliknite tu), v katerem predlaga ministrstvu za okolje in prostor (MOP) izdajo odločbe za izvajanje preprečevalnih ukrepov. Inšpektor zatrjuje, da obstaja neposredna nevarnost okoljske škode in da je zato podana pravna podlaga za izdajo odločbe MOP, s katero naj odredijo izvedbo preprečevalnih ukrepov. Zakaj predlagani ukrepi niso bili odrejeni, bomo vprašali na izredni seji Občinskega sveta predstavnika MOP, katerega pričakujemo.

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now